UAE

Ashok Leyland UAE LLC :
P.O.Box : 31376, Ras Al Khaimah
N-176, RAK Manamma Highway,
RAK (UAE)
Phone : +971 7 2584500
Fax +971 7 2584504