מוציא לאור של הנכס

שגיאה קרתה בעת עיבוד התבנית
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> articleId?number [in template "20116#20152#1311914" at line 16, column 46]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if curEntry.getClassPK() != articleI... [in template "20116#20152#1311914" at line 16, column 18]
----
1<@liferay_theme["defineObjects"] /> 
2 
3 
4<#assign alUtil = serviceLocator.findService("com.al.util.portlet.ALService")> 
5<#assign page_group = layout.getGroup() /> 
6<#assign site_url = htmlUtil.escape(page_group.getDisplayURL(themeDisplay, false))> 
7<#assign url = themeDisplay.getURLCurrent()> 
8 
9<#assign articleId = httpUtil.getParameter(url, "article", false)!"0"/> 
10 
11 
12<div class="container"> 
13  <#if entries?has_content> 
14    <div class="row"> 
15    	<#list entries as curEntry> 
16    	 <#if curEntry.getClassPK()!=articleId?number > 
17 
18      	<#assign  
19          assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
20          journalArticle = assetRenderer.getAssetObject()  
21          className = assetRenderer.getClassName() 
22          journalArticle = assetRenderer.getArticle() 
23          document = saxReaderUtil.read(curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getContent()) 
24          rootElement = document.getRootElement() 
25          Image = document.valueOf("//dynamic-element[@name='NewsImage']/dynamic-content/text()") 
26          Date = document.valueOf("//dynamic-element[@name='Date']/dynamic-content/text()") 
27          Title = document.valueOf("//dynamic-element[@name='Title']/dynamic-content/text()") 
28          ShortDesc = document.valueOf("//dynamic-element[@name='ShortDescription']/dynamic-content/text()") 
29        />   
30    
31   
32        <div class="col-md-4 moreNewsWrappers"> 
33 
34				<#assign classPK = journalArticle.getResourcePrimKey()?string/> 
35          <#-- <span class="MoreNewsImage"> 
36            <#if Image??><a href="#"><img src="${Image}" /></a></#if> 
37          </span>--> 
38					 
39          <#if Date??> <h5>${Date}</h5></#if> 
40        <#if Title?? && Title?has_content> 
41					<#if classPK !="0"> 
42						<#assign url = alUtil.getNewsURL(site_url,Title,"press-release",classPK)/> 
43							<a href="${url}" target="_blank"> 
44								<h3 class="newstitle">${Title[0..*80]}</h3> 
45							</a> 
46					<#else> 
47							<h3 class="newstitle">${Title[0..*80]}</h3> 
48				  </#if>	 
49				</#if> 
50        <#if ShortDesc?? && ShortDesc?has_content> 
51					<p class="short-description">${ShortDesc[0..*80]}..  
52				  	<a href="${url}">READ MORE</a> </p></#if> 
53        </div>  
54        </#if> 
55      </#list> 
56    </div> 
57  </#if> 
58   
59</div> 

מוציא לאור של הנכס

angle-left Intimation to Stock Exchanges 2019

Intimation to Stock Exchanges

December 31,2019

Thursday, December 12, 2019

Wednesday, December 4, 2019

Monday, December 2, 2019

Wednesday, November 27, 2019

Wednesday, November 27, 2019

Tuesday, November 26, 2019

Monday, November 25, 2019

Wednesday, November 13, 2019

Tuesday, November 12, 2019

Friday, November 8, 2019

Friday, November 8, 2019

Wednesday, November 6, 2019

Monday, November 4, 2019

Friday, November 1, 2019

Tuesday, October 29, 2019

Friday, October 24, 2019

Monday, October 4, 2019

Tuesday, October 1, 2019

Monday, September 9, 2019

Tuesday, September 3, 2019

Tuesday, September 3, 2019

Friday, August 2, 2019

Thursday, August 1, 2019

Wednesday, July 31, 2019

Friday, July 19, 2019

Monday, July 15, 2019

Monday, July 1, 2019

Monday, June 24, 2019

Wednesday, June 19, 2019

Monday, June 3, 2019

Friday, May 24, 2019

Friday, May 24, 2019

Friday, May 24, 2019

Friday, May 24, 2019

Thursday, May 16, 2019

Thursday, May 9, 2019

Thursday, May 2, 2019

Tuesday, April 30, 2019

Monday, April 22, 2019

Tuesday, April 9, 2019

Friday, April 5, 2019

Wednesday, April 3, 2019

Monday, April 1, 2019

Tuesday, March 26, 2019

Monday, March 25, 2019

Thursday, March 21, 2019

Thursday, March 21, 2019

Thursday, March 21, 2019

Friday, March 15, 2019

Friday, March 1, 2019

Friday, February 22, 2019

Wednesday, February 20, 2019

Thursday, February 14, 2019

Tuesday, February 12, 2019

Monday, February 4, 2019

Friday, February 1, 2019

Monday, January 30, 2019

Monday, January 28, 2019

Wednesday, January 9, 2019

Wednesday, January 9, 2019

Wednesday, January 2, 2019